Thoả thuận hợp tác

Thoả thuận hợp tác người dùng

(Gọi tắt “Thoả thuận hợp tác”) được lập bởi:

  • Mọi hợp tác giữa người dùng và FTI đều tuân thủ theo hợp đồng ký kết giữa đôi bên.
  • FTI sẽ không chịu trách nhiệm nếu đại lý cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối mà không tuân thủ các thoả thuận đã ký kết với FTI.
  • Chịu trách nhiệm về mọi hành vi, hoạt động của nhân viên của mình trong quá trình thực hiện các công việc trong hợp đồng này, cũng như tài sản do FTI hỗ trợ. Chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do công ty và/hoặc nhân viên của bên sử dụng gây ra trong quá trình thực hiện các công việc trong Hợp đồng này.